CSG-TAX  

ACCOUNTING-TAX-PAYROL

CONSULTANŢĂ FISCALĂ

  • Acordarea de asistenţă şi servicii profesionale în domeniul fiscal;
  • Acordarea de servicii şi asistenţă de specialitate pentru întocmirea declaraţiilor fiscale;
  • Asistenţă şi servicii pe probleme de procedură fiscală;
  • Asistenţă privind întocmirea documentaţiei pentru exercitarea căilor de atac împotriva titlurilor de creanţă şi a altor acte administrative fiscale;
  • Asistenţă şi reprezentare în faţa organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistenţă de specialitate pe parcursul derulării inspecţiei fiscale;
  • Expertize fiscale;
  • Asistenţă privind creanţele bugetului general consolidat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
  • Asistenţă fiscală în cauzele aflate pe rolul unei autorităţi jurisdicţionale;
  • Depunerea declaraţiilor fiscale;
  • Certificarea declaraţiilor fiscale;


Legislaţie fiscală

– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare;

– Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control;

– Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare;

– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu modificările și completările ulterioare;

– Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările ulterioare;

– Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările ulterioare;

– Codul de conduită pentru punerea în aplicare a Convenției privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate.(2006/C 176/02);

– Codul de conduită privind documentația prețurilor de transfer, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 176/1 din 28 iulie 2006;

– Liniile directoare privind prețurile de transfer emise de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică;

– Convenția-model – emisă de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică;

– Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;

– Hotărârea Guvernului nr. 529/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a soluției fiscale individuale anticipate și a acordului de preț în avans;

– Hotărârea Guvernului nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2013;

– Ordinul viceprim-ministrului, ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului sănătății nr. 1045/2084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”, cu modificările ulterioare;

– Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1346/2006 privind aprobarea Procedurii de atribuire a codului de înregistrare fiscală pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, a Procedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile și alte entități fără personalitate juridică, precum și a modelului unor formulare;

– Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 419/2007 pentru aprobarea procedurii de schimbare a sediului social, precum și pentru aprobarea formularului “Decizie de înregistrare a sediului social și a domiciliului fiscal”, cu completările ulterioare;

– Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 263/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate.

– Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordinul ministrului economiei și finanțelor și al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 3483/144/2008 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, reținerea și virarea impozitului pe câștigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obținut de persoanele fizice, cu modificările ulterioare;

– Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 2086/4504/2010 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 222/2008 privind conținutul dosarului prețurilor de transfer;

– Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1847/2014 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 781 din Codul de procedură fiscală, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, cu modificările ulterioare;

– Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1165/2009 privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România, precum și a modelului și conținutului unor formulare;

– Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA aferentă importurilor și achizițiilor de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene de către persoanele impozabile stabilite în România, cu modificările ulterioare;

– Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 4/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene;

– Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunității, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

– Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare, cu modificările ulterioare;

– Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare și funcționare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA;

– Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 18/2015 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conținutului unor formulare;

– Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 83/2015 privind indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual pentru anul fiscal 2015;

– Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 814/2013 pentru aprobarea Ghidului practic privind tratamentul fiscal al unor operațiuni efectuate de către contribuabilii care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr.27/2010;

– Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, cu modificările ulterioare;

– Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2875/2011 privind aprobarea Nomenclatorului activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activități desfășurate de contribuabilii care realizează venituri comerciale, cu completările ulterioare;

– Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului și al ministrului finanțelor publice nr. 22/28/2012 privind criteriile de stabilire a normei anuale de venit corespunzătoare unei camere de închiriat în scop turistic situate în locuința proprietate personală;

– Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 74/2012 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența fiscală în România a persoanelor fizice;

– Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 881/2012 privind aplicarea de către societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările ulterioare;

– Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, cu modificările și completările ulterioare;

– Standarde internaționale de raportare financiară: – IAS 8 “Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile și erori” – IAS 11 “Contracte de construcție” – IAS 16 “Imobilizări corporale” – IAS 18 “Venituri” – IAS 20 “Contabilitatea subvențiilor guvernamentale și prezentarea informațiilor legate de asistența guvernamentală” – IAS 36 “Deprecierea activelor” – IAS 38 “Imobilizări necorporale” – IAS 40 “Investiții imobiliare”

– Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 144/2012 pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor cuprinse în declarațiile fiscale în cazul depunerii de către contribuabili a unei declarații rectificative;

– Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 467/2013 privind condițiile și modalitățile de suspendare a inspecției fiscale;

– Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 607/2013 privind aprobarea Procedurii de implementare și de administrare a grupului fiscal unic, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare;

– Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 877/2013 privind aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum și a modelului și conținutului formularului 013 “Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”, cu modificările ulterioare;

– Regulamentul (CE) nr.883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004, privind coordonarea sistemelor de securitate socială;

– Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009, de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială;

– Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2365/2014 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit;

– Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 170/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă;

– Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1620/2014 pentru aprobarea Procedurii de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal, precum şi a Procedurii privind schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali;

– Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 4023/2014 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 1524 şi art. 1525 din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare.

 


Conținutul raportului de certificare

Raportul de certificare trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:

a) datele de identificare ale consultantului fiscal;

b) ansamblul datelor şi informaţiilor referitoare la istoricul contribuabilului;

c) explicaţii cu privire la cuantumul şi natura creanţei fiscale declarate;

d) modalitatea de calcul a pragului de semnificație, valoarea pragului de semnificație și eventualele modificări ale pragului de semnificație pe perioada certificării declarației;

e) mențiuni despre datele verificate prin sondaj și în baza pragului de semnificație în vederea certificării declarației fiscale;

f) activitățile consultantului fiscal în vederea certificării și rezultatul acestora;

g) eventualele ajustări/modificări propuse faţă de declaraţia supusă iniţial certificării și comunicate contribuabilului;

h) opinia consultantului fiscal referitoare la declaraţia supusă verificării;

i) dacă este cazul, motivele certificării cu rezerve sau refuzului de certificare;

j) în situaţia în care se certifică o declaraţie rectificativă se precizează cauzele care au generat rectificarea.


 

Cerinţe speciale de verificare în vederea certificării declarațiilor de TVA

În vederea certificării declarațiilor de TVA consultantul fiscal urmărește, după caz, aspecte cum sunt:

a) identificarea apartenenței contribuabilului la un grup de societăți controlate în comun sau dacă acesta are raporturi juridice cu societăți care au aceiași asociați/acționari/administratori ori își desfășoară activitatea la același sediu social sau domiciliu fiscal;

b) identificarea unor acțiuni ale contribuabilului care pot stabili comportamentul fiscal al acestuia, respectiv dacă suma TVA de rambursat este justificată a se solicita la rambursare, (de exemplu, ca urmare a unor investiții, achiziţii destinate realizării de exporturi sau achiziţii destinate realizării de livrări intracomunitare de bunuri, scutite de TVA, etc.);

c) identificarea periodicității apariției dreptului de a solicita rambursarea, dacă solicitarea este generată de activitatea normală sau de operațiuni întâmplătoare ori atipice care impun o analiză mai detaliată;

d) identificarea operaţiunilor ocazionale care generează sume mari reprezentând TVA deductibilă, existenţa documentelor justificative care au stat la baza înregistrării acestora în evidenţele contabile şi fiscale;

e) identificarea operațiunilor cu valori semnificative pentru volumul de activitate al contribuabilului și care generează periodic dreptul la deducerea TVA;

f) verificarea operaţiunilor care au condus la înscrierea datelor în rubrica privind TVA deductibilă din decontul de TVA şi care pot crea suspiciuni privind exercitarea corespunzătoare a dreptului de deducere a TVA;

g) verificarea operaţiunilor care au condus la înscrierea datelor în rubrica de regularizări privind dreptul de deducere a TVA din decontul de TVA, (de exemplu, anularea totală sau parţială a unor operaţiuni fără efectuarea propriu-zisă a acestora);

h) refuzul fără o justificare obiectivă de a înregistra facturi de la furnizori pentru stornarea unor operațiuni;

i) înregistrarea periodică a unor facturi de stornare cu parteneri din cadrul aceluiași grup sau alți parteneri de afaceri;

j) verificarea ajustărilor TVA;

k) verificarea operaţiunilor efectuate cu furnizori al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat din oficiu de către organele fiscale, ca urmare a unui comportament fiscal inadecvat (de exemplu, nedepunerea deconturilor de TVA pentru o anumită perioadă sau depunerea de deconturi în care nu sunt evidenţiate nici livrări de bunuri/prestări de servicii şi nici achiziţii de bunuri/servicii) sau ca urmare a implicării în fapte de evaziune fiscală (de exemplu, asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise infracţiuni în cazierul fiscal);

l) verificarea existenței unor livrări de bunuri și prestări de servicii la valori mult mai mici decât în mod frecvent, fără o justificare a contribuabilului pentru decizia luată;

m) identificarea unor situații de nedeclarare și neînregistrare a unor livrări de bunuri sau prestări de servicii pentru care s-au întocmit facturi fiscale;

n) identificarea existenței unor facturi anulate, fără să existe toate exemplarele la contribuabil.

o) verificarea aplicării corecte a cotelor de TVA, în special a cotelor reduse de taxă care presupun îndeplinirea anumitor condiţii prevăzute de lege;

p) justificarea 

q) verificarea încadrării corecte a unor operaţiuni în categoria celor scutite de TVA fără drept de deducere (de exemplu, operațiuni imobiliare, operaţiuni financiar- bancare şi de asigurări ş.a.), aspect care poate influenţa determinarea corectă a pro-ratei aplicate de persoanele impozabile cu regim mixt şi, implicit, stabilirea taxei deduse;

r) verificarea calculului pro-ratei de deducere de către persoanele impozabile cu regim mixt;

s) verificarea aplicării corespunzătoare a taxării inverse pentru operaţiunile reflectate în rubricile aferente din decontul de TVA;

ş) verificarea exercitării corespunzătoare a dreptului de deducere a TVA pentru operaţiunile efectuate către/de către contribuabili care aplică sistemul TVA la încasare;

t) determinarea corectă a faptului generator, a exigibilităţii şi a bazei de impozitare a TVA .


 Cerinţe speciale de verificare în vederea certificării declaraţiei de impozit pe venit

1. Pentru stabilirea valorii de referinţă utilizate pentru determinarea pragului de semnificaţie se utilizează informaţii fiscale relevante, cum ar fi:

a) ponderea fiecărei categorii de sume încasate care nu reprezintă venit brut, în totalul sumelor încasate care nu reprezintă venit brut;

b) ponderea fiecărei categorii de cheltuială nedeductibilă, în totalul cheltuielilor nedeductibile.

 

2. În vederea certificării declarațiilor de impozit pe venit consultantul fiscal urmărește aspecte cum sunt: a) verificarea modului de evidențiere a sumelor încasate din desfășurarea activității;

b) verificarea modului de evidențiere a câștigurilor din transferul activelor din patrimoniul afacerii;

c) verificarea modului de evidențiere a veniturilor financiare;

d) verificarea modului de evidențiere a veniturilor din activități independente;

e) verificarea modului de evidențiere a veniturilor din anularea sau scutirea unor datorii apărute în legătură cu o activitate independentă;

f) verificarea concordanței dintre activitatea desfășurată, facturile întocmite și înregistrarea corectă și la termen a acestora în evidența contabilă, în funcție de data încasării acestora;

g) verificarea concordanței dintre data emiterii facturilor și prevederile din contractele încheiate cu diverși parteneri referitoare la termene scadente, modalitatea de decontare, valoarea contractată etc.;

h) verificarea documentelor justificative specifice fiecărei categorii de cheltuieli care stau la baza înregistrării și a realității operațiunilor și a modului de încadrare al acestora în categoria cheltuielilor deductibile în funcție de exercițiul financiar al anului în cursul căruia au fost plătite și de condiția de a fi efectuate în cadrul activităților desfășurate în scopul realizării venitului;

i) verificarea modului de deducere a cheltuielilor cu amortizarea;

j) verificarea modului de aplicare a limitării deducerii pentru anumite categorii de cheltuieli;

k) identificarea sumelor sau a bunurilor utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale;

l) verificarea încadrării corecte a mijloacelor fixe în clasificația prevăzută de normele legale în vigoare.


Cerinţe speciale de verificare în vederea certificării declaraţiei anuale

de impozit pe profit

1. Pentru stabilirea valorii de referinţă utilizate pentru determinarea pragului de semnificaţie se utilizează informaţiile fiscale relevante, cum ar fi:

a) ponderea fiecărei categorii de venit neimpozabil, în totalul veniturilor neimpozabile; b) ponderea fiecărei categorii de cheltuială nedeductibilă, în totalul cheltuielilor nedeductibile. 2 În vederea certificării declarațiilor de impozit pe profit, consultantul fiscal urmărește aspecte cum sunt: a) verificarea modului de înregistrare a veniturilor din activitatea de bază și din activitățile secundare, precum și din valorificarea activelor;

b) verificarea modului de înregistrare a veniturilor financiare;

c) verificarea cheltuielilor și a veniturilor înregistrate în avans, precum și a plăților efectuate în avans către furnizori și a sumelor încasate în avans de la clienți;

d) verificarea concordanței dintre activitatea desfășurată, facturile întocmite și înregistrarea corectă și la termen a acestora în evidența contabilă;

e) verificarea concordanței dintre data emiterii facturilor și prevederile din contractele încheiate cu diverși parteneri referitoare la termene scadente, modalitatea de decontare, valoarea contractată etc.;

f) verificarea modului de derulare a asocierilor în participațiune cu diverși parteneri, modului de decontare și înregistrare a veniturilor și cheltuielilor asocierii;

g) verificarea documentelor justificative specifice fiecărei categorii de cheltuieli care stau la baza înregistrării și a realității operațiunilor;

h) verificarea eventualelor operațiuni cu contribuabili declarați inactivi;

i) verificarea tranzacțiilor cu persoane afiliate și a respectării regulilor referitoare la prețurile de transfer, pe baza dosarului prețurilor de transfer;

j) verificarea existenței unor împrumuturi de la asociați și a modului de rambursare a acestora;

k) verificarea constituirii, reducerii sau anulării provizioanelor sau rezervelor înregistrate în evidența contabilă și a influenței acestora asupra bazei de impozitare;

l) identificarea cheltuielilor făcute în favoarea asociaților/acționarilor;

m) verificarea documentelor justificative aferente cheltuielilor cu servicii de management, consultanță, servicii facturate de nerezidenți;

n) verificarea înregistrării unor cheltuieli în concordanță cu data emiterii facturilor de avans sau pe faze ale unui proiect;

o) verificarea utilizării regimului de amortizare pentru imobilizările corporale sau necorporale aflate în proprietate;

p) verificarea cheltuielilor cu deductibilitate limitată, în special a cheltuielilor de protocol, cheltuielilor pentru funcţionarea, întreţinerea şi repararea sediilor, locuințelor de serviciu și autoturismelor, precum și a cheltuielilor sociale.